Algemene informatie

Stichting Platform Keizer Karelpark
Email: platform@keizerkarelpark.com
Kamer van Koophandel: 75637227

De Stichting Platform Keizer Karelpark bestaat sinds 21 augustus 2019.
De stichting is voortgekomen uit een fusie van het wijkplatform Keizer Karelpark en het communicatieplatform Keizer Karelpark.

Doel van de stichting
Het doel van de stichting is het behoud en de verbetering van de woon- en leefomstandigheden, het versterken van de sociale basis en het creëren van verbinding tussen de verschillende groepen in onze wijk.
Hierbij richten wij onze aandacht op leefbaarheid, sociale samenhang, duurzaamheid, natuur, monumenten en cultuur, kunst en creativiteit.

Organisatie
De stichting bestaat uit een bestuur van drie personen en circa tien ambassadeurs en werkt samen met diverse netwerkpartners van binnen en buiten de wijk. Daarnaast heeft de stichting een aantal vrienden en incidentele helpers van het platform. Het aantal ambassadeurs, vrienden en helpers groeit gestaag. Zij werken allen op vrijwillige basis.

Creëren breed draagvlak
Bij onze activiteiten streven wij naar het creëren van een zo breed mogelijk draagvlak onder bewoners/gebruikers voor onze werkzaamheden door onze activiteiten onder andere te baseren op signalen van inwoners en ondernemers, via persoonlijk contact, reacties via de website en de wijkkrant, via de wijkcoach en via netwerkbijeenkomsten.

Wat doet de stichting?
Wij ondersteunen activiteiten uit de wijk en daarnaast nemen wij zelf initiatieven en organiseren activiteiten. Tevens benutten wij initiatieven van buitenaf, die iets toevoegen voor de wijk. De stichting:

  • zet zich in voor behoud en verbetering van de woon- en leefomstandigheden in de wijk
  • Creëert verbinding tussen wijkbewoners via activiteiten, bijeenkomsten en communicatie
  • Stimuleert en ondersteunt van initiatieven van wijkbewoners en gebruikers die de sociale samenhang bevorderen
  • Informeert bewoners en andere groepen in de wijk, onder meer via de website, de wijkkrant en interactie met bewoners
  • Behartigt belangen van (groepen) wijkbewoners/groepen in de wijk
  • heeft een signalerende functie en adviseert, gevraagd en ongevraagd, de gemeente